ID : 21807 ท่องเที่ยววิถีชุมชน พังงา-พักเขาหลัก 3วัน2คืน (ไม่รวมโรงแรม)

คำอธิบายโดยรวม
 ท่องเที่ยววิถีชุมชน พังงา-พักเขาหลัก 3วัน2คืน (ไม่รวมที่พัก)

เดินทางขั้นต่ำ 6 ท่านขึ้นไป  
รายละเอียด
 ทัวร์เขาหลัก-พังงา 3วัน2คืน(ไม่รวมโรงแรม)-เฉพาะคนไทยเท่านั้น

เดินทางขั้นต่ำ 6 ท่านขึ้นไป  
รายละเอียดโปรแกรม
โปรแกรมในแต่ละวัน
1

วันที่ 1 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
สนามบินภูเก็ต – บ้านท่าดินแดง – เขาหลัก

 วันแรก สนามบินภูเก็ต – บ้านท่าดินแดง – เขาหลัก
 
รับจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต    เดินทางไปยังจังหวัดพังงา
เดินทางถึงบ้านท่าดินแดง ชมแปลงผักไฮโดรโปรนิกส์

เที่ยง -- รับประทานอาหารเที่ยง

ลงเรือคายัคเพื่อชมความสมบูรณ์ของปา่ โกงกาง ณ บ้านท่าดินแดง เมื่อครั้งเกิดคลื่นยักษ์สึนามิในปีพ.ศ. 2547 พบว่าป่าโกงกางมีประโยชน์ เป็นอย่างมากในการลดทอนพลังของคลื่นยักษ์ จึงท าให้ชุมชนไม่ เสียหายมากนัก ด้วยคลื่นยักษ์ถูกลดทอนพลัง กลายเป็นเพียงน้ าเอ่อล้น เข้าชุมชนเท่านั้น     พายเรือคายัคลัดเลาะชมรากโกงกางอย่างใกล้ชิด

จากนั้นกลับมายังท่าน้ำ เพื่อเยี่ยมชมรางแร่โบราณ สนุกสนานกับการใช้เลียงร่อนแร่ เพื่อเรียนรู้ว่าในยุคสมัยที่เหมืองแร่ดีบุก รุ่งเรือง ชาวบ้านหากินกับท้ายรางแร่เพื่อหา เศษดีบุกเป็นรายได้ของครอบครัว 

จากนั้นนั่งเรือหางยาวชมบ้านปลา ภูมิปัญญาชาวบ้านในการขยายพันธ์ปลา จากนั้นนั่งเรือหางยาวข้ามคลองหินลาดไปยังทุ่งเสม็ดขาว เดินชมทุ่งสะวันนา ซึ่งเป็นหญ้าที่เกิดขึ้นจากคลื่นสึนามิได้พัดพามาที่นี่ เป็นหญ้าที่มีสี 3 สี (เขียว, ม่วง และ ทอง) ในฤดูกาลต่างๆ และชมพันธุ์ไม้ต่างๆที่เกิดขึ้นภายหลังคลื่นยักษสึนามิ ชมความงามของหาดทา ยเหมือง และ หิน หลากสีที่บริเวณเขาหน้ายักษ์ 

ได้เวลาอันสมควรกลับไปยังบ้านท่าดินแดง เดินทางต่อ

เย็น -- รับประทานอาหารเย็น เดินทางเข้าที่พัก เช็คอินโรงแรม 
2

วันที่ 2 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
เขาหลัก – บ้านสามช่องเหนือ – อ่าวพังงา – เตาเผาถ่าน – ย้อมสีจากไม้โกงกาง

 วันที่สองเขาหลัก – บ้านสามช่องเหนือ – อ่าวพังงา – เตาเผาถ่าน – ย้อมสีจากไม้โกงกาง

เช้า -- ออกเดินทางไป บ้านสามช่องเหนือ ลงเรือหัวโทง วิ่งไปตามคลองสามช่อง ออกปากอ่าวพังงา พบต้นปีปี  2 ต้นที่ขึ้นอยู่กลางทะเล โดยปกติจะขึ้นอยู่ตามแนวชายฝั่ง ป่าโกงกาง 

จากนั้นแล่นเรือผ่านเกาะสุสานชาวเล ซึ่งเป็นเกาะที่ ชาวเลใช้เป็นที่สำหรับทำพิธีเก็บศพ ปัจจุบนยกเลิกไปแล้ว ด้วยกฎหมายไม่อนุญาต 

มุ่งหน้าตรงไปยังเกาะทะลุใน ผ่านถ้ำลอดและจอดแวะเพื่อขึ้นไปยังถ้ำเพชรปะการัง(ทางขึ้นค่อนข้างสูงชัน เหมาะสำหรับผู้มีสุขภาพแข็งแรง ถ้าไม่เดินขึ้นอยู่บริเวณด้านล่าง ถ่ายรูปมุมต่างๆของถ้ำลอดได้) 

หลังจากชมหินงอกรูปต่างๆ เช่น เสากระโดง หินจระเข้ หินถ้วยฟุตบอลโลก และ ทัศนียภาพของชั้น 1 และ 2 แล้ว 

ออกเดินทางต่อไปยังเกาะปันหยี เขาพิงกัน เขาตะปู

เที่ยง -- จากนั้นเดินทางกลับไปยังบ้านสามช่องเหนือ รับประทานอาหาร กลางวัน

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน เดินชมหมู่บ้านดูการสาธิตย้อมผ้าด้วยสีที่ทำขึ้นจากป่าไม้โกงกาง จากนั้นนั่งเรือ ข้ามฟากไปยังฝั่งตรงข้าม เยี่ยมชมเตาเผาถ่านโบราณ เรียนรู้ เทคโนโลยีการเผาถ่านในยุคโบราณที่นำมาจากประเทศจีน

เย็น -- รับประทานอาหารเย็น เดินทางกลับที่พัก 
3

วันที่ 3 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
เขาหลัก – สนามบินภูเก็ต

 วันที่สาม เขาหลัก – สนามบินภูเก็ต

เช้า -- เช็คเอ้าท์ ออกเดินทางไปยังภูเก็ต ผ่านตลาดโคกกลอย แวะซื้อของตามอัธยาศัย หลังจากนั้น ตรงไปยังสนามบินนานาชาติภูเก็ต เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ 
ราคานี้รวม & ราคานี้ไม่รวม

ราคานี้รวม

 อัตรานี้รวม
- ค่าทัวร์บ้านท่าดินแดงพร้อมอาหารกลางวัน
- ค่าทัวร์บ้านสามช่องเหนือพร้อมอาหารกลางวัน
- ค่าอาหารเย็น 2มื้อ
- ค่าเรือคายัค และ ค่าเรือหางยาวที่บ้านท่าดินแดง
- ค่าเรือหางยาวที่บ้านสามช่องเหนือ
- ค่ารถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม และ เดินทางตามโปรแกรมตลอดรายการ
- ค่ามัคคุเทศก์
- ค่าประกันภัย  

ราคานี้ไม่รวม

 อัตรานี้ไม่รวม
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
- โรงแรมที่พัก
- ทิปไกด์และพนักงานตามสินน้ำใจ  
สิ่งที่ควรรู้
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 ราคาข้างต้นสำหรับนักท่องเที่ยว 6 ท่านขึ้นไป