ID : 21840 กระบี่-ตรัง-พัทลุง 3วัน2คืน (ไม่รวมโรงแรม)

คำอธิบายโดยรวม
 กระบี่ - ตรัง - พัทลุง 3วัน2คืน (ไม่รวมโรงแรม) - สำหรับคนไทยเท่านั้น

เดินทางขั้นต่ำ 4 ท่าน 
รายละเอียด
 กระบี่ - ตรัง - พัทลุง 3วัน2คืน (ไม่รวมโรงแรม) - สำหรับคนไทยเท่านั้น

- กระบี่ = ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ (ทะเลแหวก + เกาะไก่ + เกาะทับ + เกาะหม้ + เกาะปอดะ + ถ้ำพระนาง + อ่าวไร่เลย์
- ตรัง = ซิตี้ทัวร์ (วังเทพทาโร + เขาไม้แก้วพิสดาร + เค้กกนิษฐา)
- พัทลุง = พัทลุงซิตี้ทัวร์ (เดอลองคาเฟ่ + นาโปแก + สำเภาไทย + ทะเลน้อย) 
รายละเอียดโปรแกรม
โปรแกรมในแต่ละวัน
1

วันที่ 1 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
สนามบินกระบี่ + พัทลุง

 วันแรก สนามบินกระบี่ + พัทลุง
-รับเข้าสนามบินกระบี่
-ตรงไปจ.พัทลุง
-เดอลองคาเฟ่+อาหารบุฟเฟ่ต์
-นาโปแก
-สำเภาไทย
-ทะเลน้อย
18.00 น.อาหารเย็น
-เช็คอินโรงแรมที่ท่านจอง 
2

วันที่ 2 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
พัทลุง + ตรัง + กระบี่

 วันที่สอง พัทลุง + ตรัง + กระบี่

08.30 น. ออกจากโรงแรม
       - ป่าไผ่สมสร้างสุข จ.พัทลุง (เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) หรือ 
       - แวะร้านขายของฝากกนิษฐา อ.นาโยง จ.ตรัง
       - วังเทพทาโร อ.ห้วยยอด จ.ตรัง
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
13.30 น. เขาไม้แก้วพิศดาร อ.สิเกา จ.ตรัง
15.30 น. เดินทางกลับกระบี่(เย็น) และเช็คอินโรงแรมที่ท่านจอง
- พักผ่อนตามอัธยาศัย 
3

วันที่ 3 : ( เริ่มเวลา 07:00 )
กระบี่ 4 เกาะ + ส่งออกกระบี่

 วันที่สาม กระบี่ 4 เกาะ + ส่งออกกระบี่

08.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรมสู่ท่าเรือ
08.30 น. ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ (ทะเลแหวก-เกาะไก่-เกาะทับ-เกาะหม้อ-เกาะปอดะ-ถ้าพระนาง-อ่าวไร่เลย์)
12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยงที่เกาะปอดะหรือเกาะไก่
15.00 น. เดินทางกลับถึงท่าเรือ
15.30 น. ถึงท่าเรือ และเดินทางไปสนามบินกระบี่
- เดินทางโดยสวัสดิภาพ 
ราคานี้รวม & ราคานี้ไม่รวม

ราคานี้รวม

 - กระบี่ = ทัวร์กระบี่ 4 เกาะ (ทะเลแหวก + เกาะไก่ + เกาะทับ + เกาะหม้ + เกาะปอดะ + ถ้ำพระนาง + อ่าวไร่เลย์
- ตรัง = ซิตี้ทัวร์ (วังเทพทาโร + เขาไม้แก้วพิสดาร + เค้กกนิษฐา)
- พัทลุง = พัทลุงซิตี้ทัวร์ (เดอลองคาเฟ่ + นาโปแก + สำเภาไทย + ทะเลน้อย) 

ราคานี้ไม่รวม

 โรงแรมที่พัก 
สิ่งที่ควรรู้
-
รายละเอียดเพิ่มเติม
 - Minimum 4 pax
-Krabi 4 Island (join tour and transfer)